Uwaga! Strona lustra-tkaniny.pl korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej.
Salon Luster i Tkanin
Łążyn 111 | 87-123 Dobrzejewice | 600 047 663

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO LUSTRA-TKANINY.PL


  1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
5. Ogłoszenia
6. Obowiązki użytkownika
7. Własność intelektualna
8. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
9. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez usługodawcę
10. Postanowienia końcowe

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Serwis internetowy działający pod adresem lustra-tkaniny.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Aleksandrę Piskorską-Szymańską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INTERIOR DESIGN Aleksandra Piskorska-Szymańska z siedzibą w Dobrzejewicach, Łążyn 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679.
2. Serwis internetowy lustra-tkaniny.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis internetowy lustra-tkaniny.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego lustra-tkaniny.pl, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
5. Każdy Użytkownik, z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług Serwisu internetowego lustra-tkaniny.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem lustra-tkaniny.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane pod adresem lustra-tkaniny.pl użyte są w celach informacyjnych.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. DEFINICJE
1. USŁUGODAWCA (ADMINISTRATOR) - Aleksandra Piskorska-Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INTERIOR DESIGN Aleksandra Piskorska-Szymańska z siedzibą w Dobrzejewicach, Łążyn 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679.
2. UŻYTKOWNIK (USŁUGIOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług Serwisu i wyraziła zgodę na treść niniejszego Regulaminu.
3. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
4. SERWIS - internetowy serwis ogłoszeniowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej lustra-tkaniny.pl
5. STRONY - Użytkownik oraz Usługodawca.
6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
7. FORMULARZ KONTAKTOWY - usługa świadczona drogą elektroniczną pozwalająca Użytkownikowi na bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS
1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1. przeglądanie ogłoszeń,
2. bezpłatne udostępnianie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowe. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na bezpłatnym udostępnieniu informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1. komputer z dostępem do Internetu,
2. dostęp do poczty elektronicznej,
3. przeglądarka internetowa,
4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

5. OGŁOSZENIA
1. Serwis publikuje ogłoszenia, które dotyczą produktów oferowanych na sprzedaż przez sklepy internetowe firmy INTERIOR DESIGN Aleksandra Piskorska-Szymańska
2. Ogłoszenia dotyczące produktów w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązany jest do:
1. współpracy z Usługodawcą przy wykonywaniu Usług Elektronicznych,
2. udzielania Usługodawcy informacji, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych,
3. działania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich,
4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem lustra-tkaniny.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Aleksandry Piskorskiej-Szymańskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą INTERIOR DESIGN Aleksandra Piskorska-Szymańska z siedzibą w Dobrzejewicach, Łążyn 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony lustra-tkaniny.pl, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony lustra-tkaniny.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCy
1. Wykonując umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania
2. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych wyłącznie z winy umyślnej.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do normalnych następstw, przewidywalnych w chwili zwarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik, jak również z tytułu utraconych korzyści.
4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług.
5. W przypadku łamania warunków Regulaminu przez Użytkowników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ
1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: grupa@grupainterior.pl
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje w terminie do 14 dni.
3. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Użytkownika, pod warunkiem, że został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 7 dni, od dnia powiadomienia o zmianach.
3. Regulamin nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z prawem, Usługodawca zastosuje to prawo w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem będącym zostają poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).


Polityka prywatności SERWISU INTERNETOWEGO LUSTRA-TKANINY.PL


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.lustra-tkaniny.pl jest Aleksandra Piskorska-Szymańska wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą INTERIOR DESIGN Piskorska-Szymańska Aleksandra z siedzibą w Dobrzejewicach, Łążyn II nr 111, 87-123 Dobrzejewice, NIP: 8792273202, REGON: 340329679, adres poczty elektronicznej: grupa@grupainterior.pl, zwana dalej "Administratorem"

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane po wyrażeniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.
2. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3 PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: grupa@grupainterior.pl

§ 4 PLIKI "COOKIES"
1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez usługobiorcę.
c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji usługobiorcy w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jego układ. „Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez usługobiorcę, typie strony, z jakiej usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
d) Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.